คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง
ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่
กองกลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 8,632,000.00 .ค. 2562 28 พ.ย. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 900,084.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 1,373,496.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,458,624.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 525,168.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,786,236.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 883,392.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างสร้างผลงานประติมากรรมเชื่อมโลหะชื่อ กลางวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,000,000.00 ม.ย. 2562 2 เม.ย. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 525,168.00 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 900,084.00 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 883,392.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,786,236.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,458,624.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 1,373,496.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,800,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 900,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 900,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,600,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาคารชั้น 3) 1,500,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 600,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 359,944,000.00 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 158,400,000.00 .ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กองคลัง งานจ้างทำประติมากรรมรูปหล่อพระบรมราชานุวสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 22,500,000.00 เม.ย. 2565 23 พ.ค. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 158,400,000.00 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565
กองคลัง งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40,730,000.00 เม.ย. 2565 19 เม.ย. 2565
กองคลัง งานจ้างออกแบบงานเพิ่มเติมและปรับปรุงแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,650,394.00 ม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565
กองคลัง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 25,638,000.00 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบริการสนับสนุนการใช้งานระบบ SU-ERP HRM ระยะที่ 1 914,850.00 ี.ค. 2563 3 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) จำนวน 150 สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี (2563) 5,000,000.00 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
กองคลัง งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันและกำหนดทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 6,507,160.00 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล (ระยะที่ 1)(SU-ERP) มหาวิทยาลัยศิลปากร 15,000,000.00 ิ.ย. 2562 27 พ.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย (SU Smart Plus Mobile Application) 4,526,314.00 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 149,238,300.00 .พ. 2562 9 ม.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow management system) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบบริหารจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ระยะที่ 1 3,000,000.00 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างจัดทำของที่ระลึก (แหวน) โครงการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 620,000.00 .ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างจัดทำเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 831,657.50 .ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24,251,150.00 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24,251,150.00 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561
กองคลัง งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 691,239,217.88 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5,000,000.00 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปิดโล่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 600,000.00 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางลานอเนกประสงค์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 20,624,000.00 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 856,000.00 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต งานจ้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 11,495,000.00 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักทับแก้ว 3 และหอพักเพชรรัตน 2,3,6 และพื้นที่สวนรอบอาคารหอพัก 1,700,000.00 พ.ย. 542 23 ส.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร 780,000.00 พ.ย. 542 23 ส.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต โครงการครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ และแสงสว่างของห้องประชุมใหญ่และห้องควบคุมเสียงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 1,000,000.00 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต จ้างทำปกปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 828,000.00 พ.ค. 2562 22 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต จัดซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า 614,200.00 พ.ย. 542 21 ก.พ. 2562
กองงานวิทยาเขต งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 3,140,300.00 พ.ย. 542 21 ก.พ. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4]