แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)
2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63)
3. ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 63 - มิ.ย.63)
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 63 - ก.ย. 63)
5. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2560 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559